Projekts "Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu
ietekmju novērtēšana, novēršana un
ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana"
Projekta NR. LIFE08 ENV/LV/000451
 
 
2012.g.20.novembris

Šodien Rīgas domes sēdē tika apstiprināts Plūdu riska pārvaldības plāns Rīgas pilsētai. Līdz ar šī dokumentu apstiprināšanu, var uzskatīt, ka LIFE+ programmas līdzfinansētais projekts „Rīga pret plūdiem” ir noslēdzies. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem. Savukārt projekta mājas lapā vēl 5 gadus pēc projekta beigām būs pieejami visi projekta materiāli – pētījumi, prezentācijas, kartes, publikācijas u.c. dokumenti.

 
 
 
2012.g.17.oktobris

Šodien Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja akceptēja Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai, kā arī Metodoloģiskās vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Līdz ar šo dokumentu apstiprināšanu komitejā, var uzskatīt, ka praktiski ir noslēdzies darbs pie LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Rīga pret plūdiem” galveno aktivitāšu īstenošanas. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem.

 
 
 
2012.g.03.oktobris

Šā gada 28. septembrī norisinājās projekta "Rīga pret plūdiem" starptautiskā noslēguma konference. Konferencē klātesošie tika iepazīstināti ar projekta norises gaitu, projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem, kā arī izstrādātajiem dokumentiem – Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un Metodoloģiskajām vadlīnijām teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Savukārt konferences viesi - eksperti no Hamburgas un Helsinkiem – dalījās ārvalstu pieredzē plūdu pārvaldības jautājumos.

 
 
 
2012.g.04.jūnijs

Projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros ir noslēdzies darbs pie vienas no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm – Metodoloģisko vadlīniju teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās izstrādes. Vadlīniju izstrādē par pamatu tika ņemti projektā līdz šim īstenoto pētījumu rezultāti un iegūtā informācija. Vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās ir unikālas ar to, ka tas ir pirmais šāda veida dokuments ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs.

 
 
 
2012.g.21.maijs

Ir noslēdzies 2011. gada maijā uzsāktais skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu 10.-11. klašu skolniekiem, kas tika organizēts LIFE+ projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros. Konkursa žūrijas komisija, izvērtējot visus iesniegtos darbus un noklausoties darbu autoru prezentācijas, par uzvarētāju atzina Rīgas 64. vidusskolas 10.b klases skolnieku Pēteri Plakanu; viņa darba tēma bija „Plūdi Rīgā pēdējā simtgadē”.

 
 
 
2012.g.09.maijs

Šā gada 2. maijā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir saņēmis no Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par birojam šā gada 4. aprīlī izvērtēšanai iesniegto Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un tā stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu.

 
 
 
 
 
 
Nosūtīt
 
 

Par projektu

Projekts noslēdzies 30.11.2012

  

2010. gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir uzsācis LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana” (Integrated Strategy for Riga City to Adapt to the Hydrological Processes Intensified by Climate Change Phenomena) ieviešanu.

Kāpēc projekts nepieciešams?

Daļa Rīgas teritorijas pastāvīgi cieš no applūšanas un ik gadu tiek nodarīti ievērojami ekonomiskie un morālie zaudējumi applūstošo teritoriju īpašniekiem. Turklāt, saistībā ar globālās sasilšanas radītajām klimata pārmaiņām, plūdu iespējamības un krastu noskalošanas risks Rīgas teritorijā aizvien pieaug.

Tāpēc, lai Rīgas pilsētu varētu efektīvi sagatavot klimata pārmaiņām un mazināt plūdu negatīvo ietekmi uz tās teritoriju, ir nepieciešami padziļināti izpētes darbi.

Galvenais projekta mērķis ir savlaicīgi noteikt tos hidroloģiskos faktorus, kas nākotnē saistībā ar klimata pārmaiņām varētu negatīvi ietekmēt Rīgas iedzīvotājus, ekonomiku, kā arī dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu un izstrādāt risinājumus, kā šo ietekmi novērst vai mazināt.

Ko Rīga iegūs?

Būtiskākās projekta aktivitātes ir:

Digitāla trīsdimensiju modeļa izstrāde visai Rīgas pilsētas teritorijai. Aktuāls Rīgas pilsētas teritorijas digitāls trīsdimensiju reljefa modelis ir nepieciešams hidroloģisko procesu (tostarp plūdu) izpētei un modelēšanai Rīgas pilsētas teritorijā.

Hidroloģisko procesu un to ietekmes uz Rīgas pilsētas teritoriju izpēte un prognozēšana saistībā ar klimata pārmaiņām. Tiks veikti detalizēti hidroloģisko procesu un to ietekmju novērtēšanas pētījumi, kas sevī ietvers pašreiz esošo plūdu riska apzināšanu, tā modelēšanu nākotnē, krastu noskalošanas procesu identificēšanu un prognozēšanu, kā arī plūdu un krastu noskalošanas riskam pakļauto teritoriju novērtēšanu.

Plūdu riska pārvaldības plāna Rīgas pilsētai izstrāde. Aktuāls rīcības plāns ietvers konkrētus plūdu riska novēršanas pasākumus un apskatīs dažādas finansējuma piesaistes iespējas plūdu riska novēršanas pasākumiem. Tiks ņemta vērā arī vairāku Eiropas pilsētu pieredze cīņā ar plūdiem un applūstošo teritoriju apsaimniekošanu.

Metodoloģisko vadlīniju izstrāde teritoriālai plānošanai applūstošajās teritorijās. Metodoloģiskās vadlīnijas ietvers jautājumus, kas saistīti ar teritoriālo plānošanu applūstošajās pilsētu teritorijās. Papildus tiks organizēti semināri, darba grupas un apmācības teritoriālplānotājiem, kas pārstāv pašvaldības ar līdzīgiem applūšanas riskiem kā Rīgas pilsēta.

Sabiedrības informēšanas pasākumi. Projekta ieviešanas gaitā iedzīvotāji tiks informēti par projekta aktivitātēm, nodrošināti informatīvie pasākumi un uzklausīts sabiedrības viedoklis.

Papildus minētajām aktivitātēm, lai nodrošinātu projekta veiksmīgu un savlaicīgu ieviešanu, tiek īstenotas projekta vadības un uzraudzības aktivitātes. Projekta vadību nodrošina projekta darbinieki - projekta vadītājs, asistents, vides speciālists, teritoriālplānotājs, sabiedrisko attiecību speciālists un grāmatvedis, savukārt Projekta uzraudzību veic Projekta vadības komiteja, kuras sastāvā ietilpst gan Rīgas domes, gan Pilsētas attīstības departamenta amatpersonas, gan pārstāvis no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, gan sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

Kāpēc projekts ir unikāls Baltijas reģionā?
Projekts ir unikāls gan Latvijas, gan Baltijas valstu mērogā, jo līdz šim līdzīgs projekts šajā reģionā nav realizēts. Paredzams, ka projekta rezultāti būs kā piemērs gan daudzām Latvijas reģionu, gan kaimiņvalstu pilsētu pašvaldībām, kuru teritorijas ir pakļautas plūdu riskam.

Kas finansē projektu?
Projekts tika uzsākts 2010.gada februārī un noslēgsies 2012. gada 30. novembrī. Kopējās izmaksas ir 662 240 EUR, to vienādās daļās līdzfinansē Eiropas Savienības finanšu programma apkārtējai videi LIFE+ un Rīgas pašvaldība.