Projekts "Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu
ietekmju novērtēšana, novēršana un
ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana"
Projekta NR. LIFE08 ENV/LV/000451
 
 
2012.g.20.novembris

Šodien Rīgas domes sēdē tika apstiprināts Plūdu riska pārvaldības plāns Rīgas pilsētai. Līdz ar šī dokumentu apstiprināšanu, var uzskatīt, ka LIFE+ programmas līdzfinansētais projekts „Rīga pret plūdiem” ir noslēdzies. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem. Savukārt projekta mājas lapā vēl 5 gadus pēc projekta beigām būs pieejami visi projekta materiāli – pētījumi, prezentācijas, kartes, publikācijas u.c. dokumenti.

 
 
 
2012.g.17.oktobris

Šodien Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja akceptēja Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai, kā arī Metodoloģiskās vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Līdz ar šo dokumentu apstiprināšanu komitejā, var uzskatīt, ka praktiski ir noslēdzies darbs pie LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Rīga pret plūdiem” galveno aktivitāšu īstenošanas. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem.

 
 
 
2012.g.03.oktobris

Šā gada 28. septembrī norisinājās projekta "Rīga pret plūdiem" starptautiskā noslēguma konference. Konferencē klātesošie tika iepazīstināti ar projekta norises gaitu, projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem, kā arī izstrādātajiem dokumentiem – Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un Metodoloģiskajām vadlīnijām teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Savukārt konferences viesi - eksperti no Hamburgas un Helsinkiem – dalījās ārvalstu pieredzē plūdu pārvaldības jautājumos.

 
 
 
2012.g.04.jūnijs

Projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros ir noslēdzies darbs pie vienas no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm – Metodoloģisko vadlīniju teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās izstrādes. Vadlīniju izstrādē par pamatu tika ņemti projektā līdz šim īstenoto pētījumu rezultāti un iegūtā informācija. Vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās ir unikālas ar to, ka tas ir pirmais šāda veida dokuments ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs.

 
 
 
2012.g.21.maijs

Ir noslēdzies 2011. gada maijā uzsāktais skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu 10.-11. klašu skolniekiem, kas tika organizēts LIFE+ projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros. Konkursa žūrijas komisija, izvērtējot visus iesniegtos darbus un noklausoties darbu autoru prezentācijas, par uzvarētāju atzina Rīgas 64. vidusskolas 10.b klases skolnieku Pēteri Plakanu; viņa darba tēma bija „Plūdi Rīgā pēdējā simtgadē”.

 
 
 
2012.g.09.maijs

Šā gada 2. maijā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir saņēmis no Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par birojam šā gada 4. aprīlī izvērtēšanai iesniegto Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un tā stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu.

 
 
 
 
 
 
Nosūtīt
 
 

Rīgas dome apstiprina Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai

 
Nosūtīt draugam
 
antispam
 
Nosūtīt
 
 
Nosūtīt draugam

Šodien Rīgas domes sēdē tika apstiprināts Plūdu riska pārvaldības plāns Rīgas pilsētai ar lēmumu Nr.5535 (Kā arī Metodoloģiskās vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās ar lēmumu Nr.5534) Līdz ar šī dokumentu apstiprināšanu, var uzskatīt, ka LIFE+ programmas līdzfinansētais projekts „Rīga pret plūdiem” ir noslēdzies. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem. Savukārt projekta mājas lapā vēl 5 gadus pēc projekta beigām būs pieejami visi projekta materiāli – pētījumi, prezentācijas, kartes, publikācijas u.c. dokumenti.


Galvaspilsētas plūdu riska pārvaldības plāns, ko izstrādājis Pilsētas attīstības departaments, ir pats būtiskākais projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros izstrādātais dokuments, kura sagatavošanā ir izmantoti visi līdz šim projekta ietvaros veikto plūdu draudu pētījumu mērījumi, rezultāti un secinājumi. Plūdu riska pārvaldības plāns ir stratēģisks dokuments, kura galvenais uzdevums ir problēmas izpēte, iespējamo risinājumu un to izmaksu aplēses, kā arī pretplūdu aizsardzības risinājumu iespējamās ietekmes uz vidi novērtējums. Plāns ietver detalizētu esošās situācijas analīzi, nākotnes plūdu draudu prognozes pie dažādiem klimata pārmaiņu scenārijiem, kā arī noteiktus pasākumus plūdu draudu novēršanai vai mazināšanai nākotnē. Plāns ietver arī pretplūdu aizsardzības pasākumu ekonomiskā novērtējuma sadaļu, kurā pretplūdu pasākumiem veikta izmaksu-ieguvumu analīze, nosakot pretplūdu pasākumu ekonomisko lietderību, kā arī analizētas pretplūdu pasākumu finansēšanas iespējas.


Plānā ieteiktie pretplūdu risinājumi balstās uz modelēšanas datiem, kas veikti iespējamajiem vējuzplūdiem, kuri modelēšanas rezultātā atzīti par nozīmīgāko iespējamo plūdu izraisītāju.


Visu projekta ietvaros veikto zinātnisko pētījumu, modelēšanas un prognožu būtiskākais secinājums ir, ka tuvāko 100 gadu laikā, ņemot vērā klimata izmaiņu prognozes, Rīgas pilsētai ilglaicīgi un stihiski plūdi, kas varētu prasīt iedzīvotāju upurus, nedraud. Tomēr nākotnē, saskaņā ar klimata pārmaiņu prognozēm, pieaugs applūšanas biežums un apjoms, tādējādi var ievērojami palielināties ekonomiskie zaudējumi, un tādēļ par risinājumiem plūdu riska novēršanai ir jāsāk domāt jau šodien. Izstrādātais plūdu riska pārvaldības plāns Rīgas pilsētai ietver sevī virkni risinājumu un pasākumu noteiktu Rīgas pilsētas teritoriju pasargāšanai no plūdu draudiem nākotnē.


Ar pasākumiem plūdu riska novēršanai tiek saprasti noteiktu asfaltētu ielu posmu paaugstināšana, zemes ceļu posmu paaugstināšana, esošu zemes dambju paaugstināšana, jaunu zemes dambju būvniecība, slūžu-regulatoru izbūve vai rekonstrukcija un caurteku-regulatoru izbūve vai rekonstrukcija. Lielai daļai pilsētas teritoriju ir izstrādātas divas aizsardzības pasākumu alternatīvas, un katram variantam paredzama cita ietekme un izmaksas.


Izstrādājot Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai, tika organizētas vairākas sabiedriskās apspriešanas, kurās interesenti tika iepazīstināti ar plāna saturu, kā arī tika uzklausīti ieteikumi, ierosinājumi un priekšlikumi plāna pilnveidei.


Ar visiem projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros izstrādātajiem dokumentiem, tostarp Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai, ir iespējams iepazīties projekta mājas lapā
www.rigapretpludiem.lv, kas būs pieejama apmeklētājiem arī pēc projekta termiņa beigām.


Lai arī sākotnēji kopējās projekta izmaksas tika plānotas 662 240 EUR apmērā (ko vienādās daļās līdzfinansē ES finanšu programma apkārtējai videi LIFE+ un Rīgas pašvaldība), projekts tiks īstenots ar vismaz 20% finanšu ietaupījumu, kas veidojas, optimāli izmantojot finanšu resursus un īstenojot pārdomātu iepirkumu politiku.