Projekts "Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu
ietekmju novērtēšana, novēršana un
ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana"
Projekta NR. LIFE08 ENV/LV/000451
 
 
2012.g.20.novembris

Šodien Rīgas domes sēdē tika apstiprināts Plūdu riska pārvaldības plāns Rīgas pilsētai. Līdz ar šī dokumentu apstiprināšanu, var uzskatīt, ka LIFE+ programmas līdzfinansētais projekts „Rīga pret plūdiem” ir noslēdzies. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem. Savukārt projekta mājas lapā vēl 5 gadus pēc projekta beigām būs pieejami visi projekta materiāli – pētījumi, prezentācijas, kartes, publikācijas u.c. dokumenti.

 
 
 
2012.g.17.oktobris

Šodien Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja akceptēja Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai, kā arī Metodoloģiskās vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Līdz ar šo dokumentu apstiprināšanu komitejā, var uzskatīt, ka praktiski ir noslēdzies darbs pie LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Rīga pret plūdiem” galveno aktivitāšu īstenošanas. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem.

 
 
 
2012.g.03.oktobris

Šā gada 28. septembrī norisinājās projekta "Rīga pret plūdiem" starptautiskā noslēguma konference. Konferencē klātesošie tika iepazīstināti ar projekta norises gaitu, projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem, kā arī izstrādātajiem dokumentiem – Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un Metodoloģiskajām vadlīnijām teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Savukārt konferences viesi - eksperti no Hamburgas un Helsinkiem – dalījās ārvalstu pieredzē plūdu pārvaldības jautājumos.

 
 
 
2012.g.04.jūnijs

Projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros ir noslēdzies darbs pie vienas no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm – Metodoloģisko vadlīniju teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās izstrādes. Vadlīniju izstrādē par pamatu tika ņemti projektā līdz šim īstenoto pētījumu rezultāti un iegūtā informācija. Vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās ir unikālas ar to, ka tas ir pirmais šāda veida dokuments ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs.

 
 
 
2012.g.21.maijs

Ir noslēdzies 2011. gada maijā uzsāktais skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu 10.-11. klašu skolniekiem, kas tika organizēts LIFE+ projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros. Konkursa žūrijas komisija, izvērtējot visus iesniegtos darbus un noklausoties darbu autoru prezentācijas, par uzvarētāju atzina Rīgas 64. vidusskolas 10.b klases skolnieku Pēteri Plakanu; viņa darba tēma bija „Plūdi Rīgā pēdējā simtgadē”.

 
 
 
2012.g.09.maijs

Šā gada 2. maijā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir saņēmis no Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par birojam šā gada 4. aprīlī izvērtēšanai iesniegto Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un tā stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu.

 
 
 
 
 
 
Nosūtīt
 
 

Aktualitātes

Arhīvs  2012  2011  2010 
 
Uz sākumu    1-10     11-20     21-30     31-40    
 
2011.g.27.janvāris

27. janvārī projekta „Rīga pret plūdiem” speciālisti tikās ar Francijas studentiem, kuri maģistratūras studiju programmas „Eiropas studijas un starptautiskās attiecības” ietvaros bija izrādījuši interesi par LIFE+ programmas līdzfinansēto projektu un pieredzes apgūšanas ietvaros bija ieradušies Rīgā.

 
2010.g.21.decembris

Tuvākajos 100 gados Rīgā iespējami plūdi, kas varētu pārsniegt 2,6 metru atzīmi virs normālā ūdens līmeņa un applūdināt ievērojamas pilsētas teritorijas, radot būtisku apdraudējumu sociālajai infrastruktūrai, kultūrvēsturiskajiem un saimnieciskās darbības objektiem, kā arī nodarot ievērojamus ekonomiskos zaudējumus. Pie šāda secinājuma ir nonākusi zinātnieku komanda, kas projekta „RĪGA PRET PLŪDIEM” ietvaros strādā pie plūdu draudu izpētes un prognozēšanas, kā arī rekomendāciju izstrādes Rīgas pilsētas teritorijas aizsardzībai.

 
2010.g.14.decembris

Projekta „RĪGA PRET PLŪDIEM” ietvaros tika apzināti labas prakses piemēri cīņā ar plūdu draudiem tādās Eiropas pilsētās kā Antverpene (Beļģijā), Hāga (Nīderlandē) un Hamburga (Vācijā).

 
2010.g.26.novembris

Šodien, 26.novembrī, darba tikšanās ietvaros speciālistiem tika prezentēti pētījuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu izpēte un prognozēšana Rīgas pilsētas teritorijā un rekomendāciju izstrāde Rīgas pilsētas teritorijas aizsardzībai” starprezultāti - applūstošo teritoriju modelēšanas, krastu noskalošanās, plūdu ietekmes izvērtēšanas un zaudējumu aprēķināšanas pirmie rezultāti un secinājumi. Visi interesenti aicināti iepazīties ar šī pētījuma starprezultātiem 29.novembrī Pilsētas attīstības departamentā. Pētījums tiek veikts projekta „RĪGA PRET PLŪDIEM” ietvaros, kuru realizē Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments un līdzfinansē Eiropas Savienības LIFE+ programma.

 
2010.g.24.novembris

2010. gada 26. novembrī notiks seminārs, kas veltīts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta realizētā LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta ietvaros veiktā pētījuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu izpēte un prognozēšana Rīgas pilsētas teritorijā un rekomendāciju izstrāde Rīgas pilsētas teritorijas aizsardzībai” starprezultātiem.

 
2010.g.24.novembris

Šā gada 29. novembrī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina Rīgas iedzīvotājus uz informatīvu tikšanos, lai iepazīstinātu ar Eiropas Savienības LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „RĪGA PRET PLŪDIEM” realizācijas gaitu. Tikšanās notiks 29. novembrī pulksten 18.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 3. stāva zālē.

 
2010.g.21.septembris

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir noslēdzis līgumu ar SIA „Procesu analīzes un izpētes centrs” par pētījuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu izpēte un prognozēšana Rīgas pilsētas teritorijā un rekomendāciju izstrāde Rīgas pilsētas teritorijas aizsardzībai” izstrādi.

 
2010.g.02.septembris

Šodien, 2.septembrī, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta realizētā un Eiropas Savienības LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „RĪGA PRET PLŪDIEM” (Pilnais projekta nosaukums - „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana”) Vadības komitejas sanāksmē tika prezentēts projekta ietvaros izstrādātais Rīgas pilsētas reljefa modelis.

 
2010.g.31.jūlijs

LIFE+ projekta „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana” ietvaros ir izstrādāti projekta informatīvie stendi. Informatīvajos stendos ir pieejama informācija par projekta mērķiem, tā ietvaros īstenotajām aktivitātēm, Rīgas pilsētas ieguvumiem, finansējumu un tā avotiem, kā arī pašreizējo situāciju Rīgas pilsētā.

 
2010.g.19.jūlijs

LIFE+ projekta „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana” ietvaros Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir izsludinājis atklātu konkursu „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu izpēte un prognozēšana Rīgas pilsētas teritorijā un rekomendāciju izstrāde Rīgas pilsētas teritorijas aizsardzībai” (iepirkuma identifikācijas Nr.: RD PAD 2010/9 LIFE+).