Projekts "Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu
ietekmju novērtēšana, novēršana un
ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana"
Projekta NR. LIFE08 ENV/LV/000451
 
 
2012.g.20.novembris

Šodien Rīgas domes sēdē tika apstiprināts Plūdu riska pārvaldības plāns Rīgas pilsētai. Līdz ar šī dokumentu apstiprināšanu, var uzskatīt, ka LIFE+ programmas līdzfinansētais projekts „Rīga pret plūdiem” ir noslēdzies. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem. Savukārt projekta mājas lapā vēl 5 gadus pēc projekta beigām būs pieejami visi projekta materiāli – pētījumi, prezentācijas, kartes, publikācijas u.c. dokumenti.

 
 
 
2012.g.17.oktobris

Šodien Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja akceptēja Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai, kā arī Metodoloģiskās vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Līdz ar šo dokumentu apstiprināšanu komitejā, var uzskatīt, ka praktiski ir noslēdzies darbs pie LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Rīga pret plūdiem” galveno aktivitāšu īstenošanas. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem.

 
 
 
2012.g.03.oktobris

Šā gada 28. septembrī norisinājās projekta "Rīga pret plūdiem" starptautiskā noslēguma konference. Konferencē klātesošie tika iepazīstināti ar projekta norises gaitu, projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem, kā arī izstrādātajiem dokumentiem – Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un Metodoloģiskajām vadlīnijām teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Savukārt konferences viesi - eksperti no Hamburgas un Helsinkiem – dalījās ārvalstu pieredzē plūdu pārvaldības jautājumos.

 
 
 
2012.g.04.jūnijs

Projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros ir noslēdzies darbs pie vienas no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm – Metodoloģisko vadlīniju teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās izstrādes. Vadlīniju izstrādē par pamatu tika ņemti projektā līdz šim īstenoto pētījumu rezultāti un iegūtā informācija. Vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās ir unikālas ar to, ka tas ir pirmais šāda veida dokuments ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs.

 
 
 
2012.g.21.maijs

Ir noslēdzies 2011. gada maijā uzsāktais skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu 10.-11. klašu skolniekiem, kas tika organizēts LIFE+ projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros. Konkursa žūrijas komisija, izvērtējot visus iesniegtos darbus un noklausoties darbu autoru prezentācijas, par uzvarētāju atzina Rīgas 64. vidusskolas 10.b klases skolnieku Pēteri Plakanu; viņa darba tēma bija „Plūdi Rīgā pēdējā simtgadē”.

 
 
 
2012.g.09.maijs

Šā gada 2. maijā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir saņēmis no Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par birojam šā gada 4. aprīlī izvērtēšanai iesniegto Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un tā stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu.

 
 
 
 
 
 
Nosūtīt
 
 

Aktualitātes

Arhīvs  2012  2011  2010 
 
 
2011.g.19.decembris

Šā gada 16. decembrī notika LIFE+ projekta „Rīga pret plūdiem” Vadības komitejas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti vairāki būtiski jautājumi.

 
2011.g.30.novembris

Šā gada 29.novembrī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir noslēdzis līgumu ar SIA "Vides Konsultāciju Birojs" par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu Plūdu riska pārvaldības plānam Rīgas pilsētai, kas tiek izstrādāts projekta "Rīga pret plūdiem" ietvaros. Līguma summa ir 13 000 LVL (bez 22% PVN). Darbi līguma ietvaros ir jāpabeidz līdz 2012.gada 31. maijam.

 
2011.g.01.novembris

Projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros ir uzsākts darbs pie izmaksu - ieguvumu analīzes pretplūdu risinājumiem, kas tika izstrādāti, balstoties uz galvaspilsētai draudošo plūdu izpētes rezultātiem. Izmaksu - ieguvumu analīze ir nepieciešama, lai izvērtētu pretplūdu pasākumus, aplēstu to būvniecības izmaksas, salīdzinātu alternatīvas un noteiktu pretplūdu pasākumu ekonomisko lietderību un atdevi, kā arī noteiktu, kuri no tiem ir prioritāri un būtu īstenojami ātrākā laika posmā. Izmaksu - ieguvumu analīzes rezultāti tiks iekļauti plūdu riska pārvaldības plānā Rīgas pilsētai.

 
2011.g.27.oktobris

Iepirkuma priekšmets ir stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN) plūdu riska pārvaldības plānam Rīgas pilsētai, kas tiek izstrādāts projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros.

 
2011.g.29.jūnijs

Šā gada 27. jūnijā projekta „Rīga pret plūdiem” speciālisti Rātsnamā tikās ar VASAB pārstāvjiem un iepazīstināja viņus ar projekta mērķiem, aktivitātēm un līdz šim īstenoto pētījumu rezultātiem.

 
2011.g.16.jūnijs

Šodien, 2011.gada 16.jūnijā, projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros tika prezentēti applūšanas riska pētījuma gala rezultāti un izstrādātās rekomendācijas pilsētas teritorijas aizsardzībai no plūdiem.

 
2011.g.11.maijs

Uzsākot darbu pie Plūdu riska pārvaldības plāna Rīgas pilsētai izstrādes, atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtēšanu”, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments iesniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides pārraudzības valsts birojam iesniegumu par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu un projekta aprakstu, lūdzot sniegt atzinumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu.

 
2011.g.09.maijs

Piedalies zinātniski pētniecisko darbu konkursā un iegūsti balvu - 200 latus! Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta LIFE+ projekta „Rīga pret plūdiem” ieviešanas vienība sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru organizē Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu 10.-11. klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu. Labākā darba autoram ir iespējas iegūt naudas balvu 200 latu apmērā!

 
2011.g.07.februāris

Ar šā gada 7. februāri LIFE+ projektā „Rīga pret plūdiem” darbu uzsāk politikas plānošanas eksperts Raina Rudzīte. Politikas plānošanas eksperta galvenie pienākumi projektā būs apzināt patreizējo situāciju saistībā ar esošajām un potenciālajām plūdu risku teritorijām Rīgas pilsētā un to ietekmi uz pilsētas attīstību, sadarbojoties ar Projekta komandu izstrādāt plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai, piedalīties plūdu riska pārvaldības plāna Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā, kā arī piedalīties resursu mobilizācijas plāna izstrādē. Tāpat politikas plānošanas eksperts līdzdarbosies arī citu projekta aktivitāšu īstenošanā.

 
2011.g.27.janvāris

27. janvārī projekta „Rīga pret plūdiem” speciālisti tikās ar Francijas studentiem, kuri maģistratūras studiju programmas „Eiropas studijas un starptautiskās attiecības” ietvaros bija izrādījuši interesi par LIFE+ programmas līdzfinansēto projektu un pieredzes apgūšanas ietvaros bija ieradušies Rīgā.