Projekts "Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu
ietekmju novērtēšana, novēršana un
ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana"
Projekta NR. LIFE08 ENV/LV/000451
 
 
2012.g.20.novembris

Šodien Rīgas domes sēdē tika apstiprināts Plūdu riska pārvaldības plāns Rīgas pilsētai. Līdz ar šī dokumentu apstiprināšanu, var uzskatīt, ka LIFE+ programmas līdzfinansētais projekts „Rīga pret plūdiem” ir noslēdzies. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem. Savukārt projekta mājas lapā vēl 5 gadus pēc projekta beigām būs pieejami visi projekta materiāli – pētījumi, prezentācijas, kartes, publikācijas u.c. dokumenti.

 
 
 
2012.g.17.oktobris

Šodien Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja akceptēja Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai, kā arī Metodoloģiskās vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Līdz ar šo dokumentu apstiprināšanu komitejā, var uzskatīt, ka praktiski ir noslēdzies darbs pie LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Rīga pret plūdiem” galveno aktivitāšu īstenošanas. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem.

 
 
 
2012.g.03.oktobris

Šā gada 28. septembrī norisinājās projekta "Rīga pret plūdiem" starptautiskā noslēguma konference. Konferencē klātesošie tika iepazīstināti ar projekta norises gaitu, projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem, kā arī izstrādātajiem dokumentiem – Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un Metodoloģiskajām vadlīnijām teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Savukārt konferences viesi - eksperti no Hamburgas un Helsinkiem – dalījās ārvalstu pieredzē plūdu pārvaldības jautājumos.

 
 
 
2012.g.04.jūnijs

Projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros ir noslēdzies darbs pie vienas no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm – Metodoloģisko vadlīniju teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās izstrādes. Vadlīniju izstrādē par pamatu tika ņemti projektā līdz šim īstenoto pētījumu rezultāti un iegūtā informācija. Vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās ir unikālas ar to, ka tas ir pirmais šāda veida dokuments ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs.

 
 
 
2012.g.21.maijs

Ir noslēdzies 2011. gada maijā uzsāktais skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu 10.-11. klašu skolniekiem, kas tika organizēts LIFE+ projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros. Konkursa žūrijas komisija, izvērtējot visus iesniegtos darbus un noklausoties darbu autoru prezentācijas, par uzvarētāju atzina Rīgas 64. vidusskolas 10.b klases skolnieku Pēteri Plakanu; viņa darba tēma bija „Plūdi Rīgā pēdējā simtgadē”.

 
 
 
2012.g.09.maijs

Šā gada 2. maijā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir saņēmis no Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par birojam šā gada 4. aprīlī izvērtēšanai iesniegto Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un tā stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu.

 
 
 
 
 
 
Nosūtīt
 
 

Jautājumi un atbildes

Vai projekta ietvaros tiek vērtēts arī iespējamais postījums un aizsardzība HES avāriju gadījumos?
Projekts „RĪGA PRET PLŪDIEM” ir vērsts uz plūdu problemātiku klimata pārmaiņu kontekstā jeb plūdu un krastu noskalošanās riskiem, kas saistīti ar dabas procesiem. Tāpēc projekta ietvaros netiek un nav paredzēts vērtēt iespējamos postījumus un izstrādāt risinājumus Rīgas HES, maģistrālo ūdensvadu vai citu līdzīgu avāriju gadījumos. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu par to ir atbildīgi attiecīgo objektu apsaimniekotāji un komunikāciju turētāji (Rīgas HES gadījumā, tas ir AS „Latvenergo”).


- Vai projekta ietvaros tiek aplūkoti jautājumi par izskalojumiem ūdens gultnēs, vietās pie tiltu pārejām un citās inženieru konstrukcijās?
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta īstenotais projekts „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana” vērsts uz plūdu problemātiku Rīgas pilsētā klimata pārmaiņu kontekstā, nedaudz pieskaroties krastu erozijas problēmām. Projekta ietvaros netiek aplūkoti jautājumi par izskalojumiem ūdens gultnēs, kas saistīti ar inženierbūvju ietekmi uz upi (un otrādi – upes ietekmi uz būvju drošību). Jāpiebilst, ka izveidotā modelēšanas sistēma ļauj pievērsties arī šādai problemātikai, ja tas tiek atzīts par nepieciešamu. Uzsāktā projekta ietvaros tas nav paredzēts.


- Kādi pasākumi paredzēti ūdens apgādes un kanalizācijas inženiersistēmu, tai skaitā tīklu un attīrīšanas iekārtu, aizsardzībai pret plūdiem?
Šobrīd projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros tiek veikta esošās situācijas izpēte, kas tiks pabeigta 2011. gada maijā. Uz pētījumu bāzes tiks izstrādātas rekomendācijas nepieciešamajiem inženiertehniskajiem risinājumiem plūdu draudu novēršanai Rīgas pilsētā, kā arī plūdu pārvaldības plāns, kuram tiks veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Tāpēc šobrīd grūti prognozēt konkrētus aizsardzības pasākumus. Vēlamies paskaidrot, ka projekts neparedz izstrādāt atsevišķus risinājumus ūdens apgādes un kanalizācijas inženiersistēmu, t.sk., tīklu un attīrīšanas iekārtu, aizsardzībai no applūšanas, bet paredz izstrādāt risinājumus teritoriju aizsardzībai.


- Vai projektā tiek ņemtas vērā Zemes garozas pārbīdes, par kuru eksistenci Zemes zinātņu zinātnieki visā pasaulē nešaubās un kuras notiek gan kosmisku, gan vietēja rakstura procesu rezultātā?
Projekta ietvaros veicamā pētījuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu izpēte un prognozēšana Rīgas pilsētas teritorijā un rekomendāciju izstrāde Rīgas pilsētas teritorijas aizsardzībai”, kurā tiek izmantoti arī Rīgas reljefa modeļa dati, tādas zemes garozas svārstības kā plātņu vertikālās pārbīdes un vulkāniskā ietekme pētījuma ietvaros netiek ņemta vērā, jo šajā reģionā izvēlētajā laika periodā (līdz 2100.gadam) tās ir uzskatāmas par pārāk nebūtiskām. Bet citu, vairāk lokālu faktoru izraisītas zemes virsmas līmeņa svārstības pētījuma ietvaros tiek ņemtas vērā. Rīgai, piemēram, ir raksturīga zemes virsmas līmeņa pazemināšanās, ko summāri nosaka vairāki faktori, bet galvenais ir pazemes ūdeņu atsūknēšana dzeramā ūdens ieguvei. Šis process ir stabilizējies.  Nākotnē lielāku (salīdzinājumā ar mūsdienām) teritoriju applūšanu noteiks globālā jūras līmeņa celšanās.


- Vai un kur ir iespēja iepazīties ar projekta ietvaros izstrādāto jauno Rīgas reljefa modeli?
Rīgas reljefa modelis ir izstrādāts un šā gada 2. septembrī prezentēts projekta „Rīga pret plūdiem” Vadības komitejai, kā arī masu mediju pārstāvjiem. Modeļa vizualizācijas ir iespējams aplūkot projekta mājas lapā www.rigapretpludiem.lv sadaļā „Galerijas” > „Kartes”.
Jāuzsver, ka reljefa modelis ir digitāls, un iegūts izmantojot aero lazerskenēšanu (ar lidmašīnu tika pārlidota visa Rīgas teritorija un tās virsma „noskenēta”). Iegūtie dati (augstuma punktu mākonis) tiek uzglabāti digitāli un ir nepieciešams īpaši jaudīgs un specifisks tehnoloģiskais aprīkojums, lai tos varētu izmantot. Reljefa modeļa dati jau tiek izmantoti projekta ietvaros veiktajos pētījumos.
Laika gaitā datus un modeli varēs papildināt un izmantot ne tikai hidroloģisko procesu ietekmes izpētei, bet arī tāda reljefa modeļa izveidei, kurā būs redzamas ēkas, ielas un koki. Tāpat nākotnē modelī būs iespējams ievietot un izvērtēt jaunus būvniecības priekšlikumus, tādejādi atvieglojot lēmumu pieņemšanas procesu.
Jautājumos par Rīgas reljefa modeļa datu izmantošanu lūdzam sazināties ar projekta speciālistiem. Kontaktinformāciju meklējiet sadaļā „Kontakti”.