Projekts "Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu
ietekmju novērtēšana, novēršana un
ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana"
Projekta NR. LIFE08 ENV/LV/000451
 
 
2012.g.20.novembris

Šodien Rīgas domes sēdē tika apstiprināts Plūdu riska pārvaldības plāns Rīgas pilsētai. Līdz ar šī dokumentu apstiprināšanu, var uzskatīt, ka LIFE+ programmas līdzfinansētais projekts „Rīga pret plūdiem” ir noslēdzies. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem. Savukārt projekta mājas lapā vēl 5 gadus pēc projekta beigām būs pieejami visi projekta materiāli – pētījumi, prezentācijas, kartes, publikācijas u.c. dokumenti.

 
 
 
2012.g.17.oktobris

Šodien Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja akceptēja Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai, kā arī Metodoloģiskās vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Līdz ar šo dokumentu apstiprināšanu komitejā, var uzskatīt, ka praktiski ir noslēdzies darbs pie LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Rīga pret plūdiem” galveno aktivitāšu īstenošanas. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem.

 
 
 
2012.g.03.oktobris

Šā gada 28. septembrī norisinājās projekta "Rīga pret plūdiem" starptautiskā noslēguma konference. Konferencē klātesošie tika iepazīstināti ar projekta norises gaitu, projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem, kā arī izstrādātajiem dokumentiem – Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un Metodoloģiskajām vadlīnijām teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Savukārt konferences viesi - eksperti no Hamburgas un Helsinkiem – dalījās ārvalstu pieredzē plūdu pārvaldības jautājumos.

 
 
 
2012.g.04.jūnijs

Projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros ir noslēdzies darbs pie vienas no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm – Metodoloģisko vadlīniju teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās izstrādes. Vadlīniju izstrādē par pamatu tika ņemti projektā līdz šim īstenoto pētījumu rezultāti un iegūtā informācija. Vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās ir unikālas ar to, ka tas ir pirmais šāda veida dokuments ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs.

 
 
 
2012.g.21.maijs

Ir noslēdzies 2011. gada maijā uzsāktais skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu 10.-11. klašu skolniekiem, kas tika organizēts LIFE+ projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros. Konkursa žūrijas komisija, izvērtējot visus iesniegtos darbus un noklausoties darbu autoru prezentācijas, par uzvarētāju atzina Rīgas 64. vidusskolas 10.b klases skolnieku Pēteri Plakanu; viņa darba tēma bija „Plūdi Rīgā pēdējā simtgadē”.

 
 
 
2012.g.09.maijs

Šā gada 2. maijā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir saņēmis no Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par birojam šā gada 4. aprīlī izvērtēšanai iesniegto Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un tā stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu.

 
 
 
 
 
 
Nosūtīt
 
 

Līdz gadsimta beigām Rīgā iespējami ievērojami plūdi

 
Nosūtīt draugam
 
antispam
 
Nosūtīt
 
 
Nosūtīt draugam

Tuvākajos 100 gados Rīgā iespējami plūdi, kas varētu pārsniegt 2,6 metru atzīmi virs normālā ūdens līmeņa un applūdināt ievērojamas pilsētas teritorijas, radot būtisku apdraudējumu sociālajai infrastruktūrai, kultūrvēsturiskajiem un saimnieciskās darbības objektiem, kā arī nodarot ievērojamus ekonomiskos zaudējumus. Pie šāda secinājuma ir nonākusi zinātnieku komanda, kas projekta „RĪGA PRET PLŪDIEM” ietvaros strādā pie plūdu draudu izpētes un prognozēšanas, kā arī rekomendāciju izstrādes Rīgas pilsētas teritorijas aizsardzībai.

Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Gvido Princis: „Plūdu iespējamība modelēta ņemot vērā esošos pretplūdu inženiertehniskos risinājumus Rīgas pilsētā. Pētījuma rezultāti liecina, ka pašreizējie pretplūdu risinājumi nav pietiekami efektīvi, lai nākotnē Rīgas īpašumus un pilsētas ekonomisko darbību pasargātu no applūšanas, kas nozīmē, ka par to uzlabošanu un pilnveidošanu ir jāsāk domāt jau šodien. Tāpēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta īstenotā projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros tiek veikti detalizēti pētījumi un prognozes, strādāts pie plūdu pārvaldības plāna un priekšlikumiem par nepieciešamajiem inženiertehniskiem risinājumiem, piemēram, dambjiem, krastu stiprinājumiem, sūkņu stacijām, lai Rīga varētu sekmīgi pielāgoties pieaugošajiem plūdu draudiem.”

Pētījuma pirmajā posmā, kurā tika aplūkoti tikai tie applūšanas riski, kas saistīti ar pavasara paliem un vētru radītiem jūras ūdeņu uzplūdiem (vēja uzplūdiem), secināts, ka pašreiz Rīgā pastāvošā pretplūdu aizsardzība samērā labi pasargā pilsētu no jūras uzplūdiem, kas nepārsniedz 2 metrus virs normālā ūdens līmeņa. Pateicoties apaugumam un pagaidu būvēm, žogiem, kā arī faktam, ka augstais ūdens līmenis Rīgā vētru laikā parasti ir samērā īsu laika periodu, esošā pretplūdu aizsardzība vēl spēj funkcionēt pie ūdens līmeņa, kas nepārsniedz 2,20 metru atzīmi.

Savukārt ūdens līmenim pārsniedzot 2,20 metrus, Rīgas pilsēta vairs nav pasargāta no ievērojamiem plūdiem. Novērojumi liecina, ka kritisko 2,20 metru atzīmi ūdens līmenis vējuzplūdu laikā Daugavas grīvā pēdējo 140 gadu laikā ir pārsniedzis tikai vienu reizi 1969.gadā. Savukārt 2005.gada janvāra vētras laikā ūdens līmenis bija ļoti tuvu kritiskajai atzīmei.

Zinātnieki aprēķinājuši, ka klimata pārmaiņu ietekmē gadsimta beigās ūdens līmenis ap 2,6 metriem Rīgā Daugavas grīvā var tikt sasniegts vētru laikā ar varbūtību 1% jeb vismaz reizi 100 gados.

Nākamajā pētījuma posmā, kas noslēgsies 2011. gada maijā, tiks izstrādāti scenāriji un veikti aprēķini arī pārējiem teritoriju applūšanu izraisošajiem faktoriem Rīgā – intensīviem nokrišņiem un gruntsūdens līmeņiem un, balstoties uz iegūto informāciju, tiks izstrādātas rekomendācijas plūdu riska mazināšanas pārvaldības plānam un reāli priekšlikumi inženiertehniskiem risinājumiem Rīgas pilsētas teritorijas aizsardzībai no applūšanas un krastu noskalošanās. Piemēram, dambju jeb aizsargvaļņu, aizvaru un slūžu rekonstrukcijai un būvniecībai, teritorijas uzbēršanai, lietus ūdens kanalizācijas un meliorācijas sistēmas uzlabošanai, kā arī krastu nostiprināšanai.

Par projektu:
Projekta „RĪGA PRET PLŪDIEM” (pilnais nosaukums „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana”) realizāciju Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments uzsāka 2010.gada februārī, un tas noslēgsies 2012. gada 30. novembrī. Galvenais projekta mērķis ir savlaicīgi izpētīt hidroloģiskos procesus plūdus, intensīvus nokrišņus, vēja uzplūdus, krastu noskalošanās, būtiskas gruntsūdeņu līmeņa izmaiņas, kas nākotnē saistībā ar klimata pārmaiņām varētu negatīvi ietekmēt Rīgas iedzīvotājus, ekonomiku, kā arī dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu, un izstrādāt risinājumus, kā šo ietekmi novērst vai mazināt. Projekta ietvaros jau ir izstrādāts Rīgas pilsētas reljefa modelis un norit darbs pie apjomīgu hidroloģisko procesu pētījumu veikšanas, kā arī pie rekomendāciju izstrādes plūdu draudu novēršanai un ietekmes mazināšanai nākotnē. Kopējās projekta izmaksas ir 662 240 EUR, to vienādās daļās līdzfinansē Eiropas Savienības finanšu programma apkārtējai videi LIFE+ un Rīgas pašvaldība.

Vairāk informācijas par projektu – www.rigapretpludiem.lv

LIFE programma ir Eiropas Savienības finanšu instruments, kas paredzēts dabas un vides aizsardzības jomas projektu atbalstam. Galvenais LIFE programmas mērķis ir sniegt ieguldījumu Eiropas Savienības vides politikas un likumdošanas izstrādē, papildināšanā un īstenošanā. LIFE programma ir uzsākta 1992. gadā, un līdz šim programmas ietvaros ir līdzfinansēti jau 3104 projekti visā Eiropas Savienībā, vides aizsardzībā ieguldot ap 2,2 miljardiem eiro. Pašreizējā programmas fāze - LIFE+ - uzsākta 2007. gadā un tiks īstenota līdz 2013. gadam.

 

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa
67012916, 29231856, marija.abeltina@riga.lv, www.rdpad.lv