Projekts "Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu
ietekmju novērtēšana, novēršana un
ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana"
Projekta NR. LIFE08 ENV/LV/000451
 
 
2012.g.20.novembris

Šodien Rīgas domes sēdē tika apstiprināts Plūdu riska pārvaldības plāns Rīgas pilsētai. Līdz ar šī dokumentu apstiprināšanu, var uzskatīt, ka LIFE+ programmas līdzfinansētais projekts „Rīga pret plūdiem” ir noslēdzies. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem. Savukārt projekta mājas lapā vēl 5 gadus pēc projekta beigām būs pieejami visi projekta materiāli – pētījumi, prezentācijas, kartes, publikācijas u.c. dokumenti.

 
 
 
2012.g.17.oktobris

Šodien Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja akceptēja Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai, kā arī Metodoloģiskās vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Līdz ar šo dokumentu apstiprināšanu komitejā, var uzskatīt, ka praktiski ir noslēdzies darbs pie LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Rīga pret plūdiem” galveno aktivitāšu īstenošanas. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem.

 
 
 
2012.g.03.oktobris

Šā gada 28. septembrī norisinājās projekta "Rīga pret plūdiem" starptautiskā noslēguma konference. Konferencē klātesošie tika iepazīstināti ar projekta norises gaitu, projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem, kā arī izstrādātajiem dokumentiem – Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un Metodoloģiskajām vadlīnijām teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Savukārt konferences viesi - eksperti no Hamburgas un Helsinkiem – dalījās ārvalstu pieredzē plūdu pārvaldības jautājumos.

 
 
 
2012.g.04.jūnijs

Projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros ir noslēdzies darbs pie vienas no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm – Metodoloģisko vadlīniju teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās izstrādes. Vadlīniju izstrādē par pamatu tika ņemti projektā līdz šim īstenoto pētījumu rezultāti un iegūtā informācija. Vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās ir unikālas ar to, ka tas ir pirmais šāda veida dokuments ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs.

 
 
 
2012.g.21.maijs

Ir noslēdzies 2011. gada maijā uzsāktais skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu 10.-11. klašu skolniekiem, kas tika organizēts LIFE+ projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros. Konkursa žūrijas komisija, izvērtējot visus iesniegtos darbus un noklausoties darbu autoru prezentācijas, par uzvarētāju atzina Rīgas 64. vidusskolas 10.b klases skolnieku Pēteri Plakanu; viņa darba tēma bija „Plūdi Rīgā pēdējā simtgadē”.

 
 
 
2012.g.09.maijs

Šā gada 2. maijā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir saņēmis no Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par birojam šā gada 4. aprīlī izvērtēšanai iesniegto Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un tā stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu.

 
 
 
 
 
 
Nosūtīt
 
 

Noslēdzies pētījums par plūdu draudiem Rīgā!

 
Nosūtīt draugam
 
antispam
 
Nosūtīt
 
 
Nosūtīt draugam

Šodien, 2011.gada 16.jūnijā, projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros tika prezentēti applūšanas riska pētījuma gala rezultāti un izstrādātās rekomendācijas pilsētas teritorijas aizsardzībai no plūdiem. Būtiskākais plūdu riska faktors Rīgas pilsētai, īpaši klimata pārmaiņu kontekstā, ir vētru radītie jūras ūdens uzplūdi (vējuzplūdi), kā arī straujas, ilgstošas lietusgāzes, savukārt sniega kušanas plūdu riski ir mazāk aktuāli, jo atbilstoši prognozēm nākotnē sniega segas būtiski samazināsies, bet lietus intensitāte pieaugs. Ņemot vērā pētījuma rezultātus, tiks uzsākts darbs pie projekta galvenās aktivitātes - Plūdu riska pārvaldības plāna izstrādes Rīgas pilsētai.  

„Iegūtie rezultāti liecina, ka plūdu problemātika Rīgas pilsētai nākotnē saistībā ar prognozējamām klimata pārmaiņām kļūs arvien aktuālāka, tāpēc par risinājumiem draudu novēršanai ir jāsāk domāt jau šodien. Mēs esam ieguvuši labu materiālu darbam - zinātnieki ir izpētījuši dažādus plūdu riskus un izstrādājuši virkni rekomendāciju, ko dažādos tuvākas un tālākas nākotnes periodos vajadzētu īstenot, lai pasargātu Rīgas teritoriju un tās iedzīvotājus. Turpmākajā projekta gaitā būs nepieciešamas diskusijas ar speciālistu un sabiedrības iesaisti, lai izvērtētu, kad un kādus zinātnieku piedāvātos pretplūdu pasākums īstenot,” uzsver Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs, kurš darbojas arī LIFE+ projekta Vadības komitejā.

Pētījums „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu izpēte un prognozēšana Rīgas pilsētas teritorijā un rekomendāciju izstrāde Rīgas pilsētas teritorijas aizsardzībai” veikts LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros. Tā galvenais mērķis bija izpētīt visus tos hidroloģiskos procesus - vējuzplūdu, pavasara palu un nokrišņu izraisīto teritoriju applūšanu, ietekmi uz gruntsūdens līmeni, kā arī krastu eroziju jeb noskalošanos, kas ietekmē Rīgas pilsētas teritoriju, un modelēt un novērtēt to risku nākotnē saistībā ar klimata pārmaiņām, kā arī izstrādāt rekomendācijas inženiertehniskiem risinājumiem Rīgas pilsētas un iedzīvotāju aizsardzībai pret plūdiem.

Pētījuma pirmajā etapā tika aplūkoti applūduma riski, kas saistīti ar pavasara paliem un vētru radītiem jūras ūdeņu uzplūdiem (ar pirmā etapa rezultātiem un secinājumiem var iepazīties projekta mājas lapas www.rigapretpludiem.lv sadaļās „Preses relīzes” un „Dokumenti”). 

Savukārt pētījuma otrajā etapā tika aplūkoti applūduma riski, kas saistīti ar nokrišņiem un gruntsūdens režīma maiņu, kā arī izstrādātas rekomendācijas Rīgas pilsētas teritorijas aizsardzībai (ar pētījumu detalizētāsk būs iespējams iepazīties projekta mājas lapā www.rigapretpludiem.lv ).

„Līdz ar šo pētījumu ir noslēdzies būtisks projekta posms un varēs uzsākties darbs pie projekta galvenās aktivitātes īstenošanas - Plūdu riska pārvaldības plāna izstrādes Rīgas pilsētai. Pētījumā iegūtie rezultāti tiks integrēti Plūdu riska pārvaldības plānā, kas ietvers konkrētus plūdu riska novēršanas pasākumus, stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, piedāvāto alternatīvu izvērtējumu no izmaksu/ieguvumu analīzes aspekta, kā arī apskatīs dažādas finansējuma piesaistes iespējas plūdu riska novēršanas pasākumu īstenošanai,” atzīmē Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Uldis Jansons.

Pētījumu laika posmā no 2010. gada septembra līdz šā gada maijam veica SIA „Procesu analīzes un izpētes centrs”, fizikas doktora, viena no vadošajiem Latvijas zinātniekiem vides un tehnoloģisko procesu modelēšanas jomā Ulda Bethera virsvadībā.


Par projektu:
Projekta „RĪGA PRET PLŪDIEM” (pilnais nosaukums „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana”) realizāciju Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments uzsāka 2010.gada februārī, un tas noslēgsies 2012. gada 30. novembrī. Galvenais projekta mērķis ir savlaicīgi izpētīt hidroloģiskos procesus -  vējuzplūdu, pavasara palu, nokrišņu izraisīto teritoriju applūšanu, ietekmi uz gruntsūdens līmeni, kā arī krastu eroziju jeb noskalošanos, kas nākotnē saistībā ar klimata pārmaiņām varētu negatīvi ietekmēt Rīgas iedzīvotājus, ekonomiku, kā arī dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu, un izstrādāt risinājumus, kā šo ietekmi novērst vai mazināt. Kopējās projekta izmaksas ir 662 240 EUR, to vienādās daļās līdzfinansē Eiropas Savienības finanšu programma apkārtējai videi LIFE+ un Rīgas pašvaldība.

Vairāk informācijas par projektu – www.rigapretpludiem.lv

LIFE programma ir Eiropas Savienības finanšu instruments, kas paredzēts dabas un vides aizsardzības jomas projektu atbalstam. Galvenais LIFE programmas mērķis ir sniegt ieguldījumu Eiropas Savienības vides politikas un likumdošanas izstrādē, papildināšanā un īstenošana. LIFE programma ir uzsākta 1992. gadā, un līdz šim programmas ietvaros ir līdzfinansēti jau 3104 projekti visā Eiropas Savienībā, vides aizsardzībā ieguldot ap 2,2 miljardiem eiro. Pašreizējā programmas fāze, LIFE+, uzsākta 2007. gadā un tiks īstenota līdz 2013. gadam.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa
67012916, 29231856, marija.abeltina@riga.lv, www.rdpad.lvSEMINĀRA PREZENTĀCIJAS ŠEIT!

SEMINĀRA FOTO ŠEIT!

TV5 SIŽETS ŠEIT!

ZIŅOJUMS ŠEIT!