Projekts "Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu
ietekmju novērtēšana, novēršana un
ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana"
Projekta NR. LIFE08 ENV/LV/000451
 
 
2012.g.20.novembris

Šodien Rīgas domes sēdē tika apstiprināts Plūdu riska pārvaldības plāns Rīgas pilsētai. Līdz ar šī dokumentu apstiprināšanu, var uzskatīt, ka LIFE+ programmas līdzfinansētais projekts „Rīga pret plūdiem” ir noslēdzies. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem. Savukārt projekta mājas lapā vēl 5 gadus pēc projekta beigām būs pieejami visi projekta materiāli – pētījumi, prezentācijas, kartes, publikācijas u.c. dokumenti.

 
 
 
2012.g.17.oktobris

Šodien Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja akceptēja Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai, kā arī Metodoloģiskās vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Līdz ar šo dokumentu apstiprināšanu komitejā, var uzskatīt, ka praktiski ir noslēdzies darbs pie LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Rīga pret plūdiem” galveno aktivitāšu īstenošanas. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem.

 
 
 
2012.g.03.oktobris

Šā gada 28. septembrī norisinājās projekta "Rīga pret plūdiem" starptautiskā noslēguma konference. Konferencē klātesošie tika iepazīstināti ar projekta norises gaitu, projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem, kā arī izstrādātajiem dokumentiem – Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un Metodoloģiskajām vadlīnijām teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Savukārt konferences viesi - eksperti no Hamburgas un Helsinkiem – dalījās ārvalstu pieredzē plūdu pārvaldības jautājumos.

 
 
 
2012.g.04.jūnijs

Projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros ir noslēdzies darbs pie vienas no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm – Metodoloģisko vadlīniju teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās izstrādes. Vadlīniju izstrādē par pamatu tika ņemti projektā līdz šim īstenoto pētījumu rezultāti un iegūtā informācija. Vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās ir unikālas ar to, ka tas ir pirmais šāda veida dokuments ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs.

 
 
 
2012.g.21.maijs

Ir noslēdzies 2011. gada maijā uzsāktais skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu 10.-11. klašu skolniekiem, kas tika organizēts LIFE+ projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros. Konkursa žūrijas komisija, izvērtējot visus iesniegtos darbus un noklausoties darbu autoru prezentācijas, par uzvarētāju atzina Rīgas 64. vidusskolas 10.b klases skolnieku Pēteri Plakanu; viņa darba tēma bija „Plūdi Rīgā pēdējā simtgadē”.

 
 
 
2012.g.09.maijs

Šā gada 2. maijā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir saņēmis no Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par birojam šā gada 4. aprīlī izvērtēšanai iesniegto Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un tā stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu.

 
 
 
 
 
 
Nosūtīt
 
 

Izstrādātas vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās

 
Nosūtīt draugam
 
antispam
 
Nosūtīt
 
 
Nosūtīt draugam

Projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros ir noslēdzies darbs pie vienas no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm – Metodoloģisko vadlīniju teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās izstrādes. Vadlīniju izstrādē par pamatu tika ņemti projektā līdz šim īstenoto pētījumu rezultāti un iegūtā informācija. Vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās ir unikālas ar to, ka tas ir pirmais šāda veida dokuments ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs.

Vadlīniju ietvaros ir izstrādāta detalizēta metodika teritorijas plānošanai applūstošās teritorijās, un to mērķis ir parādīt, kādā veidā efektīvi būtu jāveic plānošana applūstošās teritorijās, un kam būtu jāpievērš lielākā uzmanība, ņemot vērā, ka plūdi ir visbiežāk notiekošā stihiskā nelaime Eiropā. Klimata pārmaiņu ietekmē tiek prognozēts, ka nākotnē pieaugs plūdu biežums, jo īpaši ar lietusgāzēm saistītie plūdi, un tāpēc ir tiem nepieciešams laicīgi sagatavoties. Sagatavošanās plūdiem ietver gan īstermiņa (civilās aizsardzības joma), gan ilgtermiņa (teritorijas plānošana) rīcības.

Vadlīnijas ir paredzētas speciālistiem - teritoriju plānotājiem un citiem pašvaldību atbildīgajiem darbiniekiem, kuri ikdienas darbā saskaras ar applūstošām teritorijām un plūdu risku. Speciālistiem šāda veida informācija palīdzēs teritorijas plānojuma izstrādē, būvniecības ieceres attīstības uzsākšanā, civilās aizsardzības plānu izstrādē, kā arī ūdensobjektu, to krastu, piekļuves vietu un pieguļošo teritoriju attīstīšanai.

Lai ar izstrādātajām vadlīnijām iepazīstinātu to Latvijas pašvaldību atbildīgos speciālistus un teritorijas plānotājus, kuru teritorijās atrodas ūdenstilpes un ūdensobjekti, kas rada vai nākotnē varētu radīt applūšanas risku, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments šā gada 15.jūnijā organizēs īpašu mācību semināru.

 „Metodoloģisko vadlīniju teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās sagatavošanā ir ieguldīts nozīmīgs darbs. To izstrādē projekta speciālisti ir izmantojuši ne tikai projekta ietvaros veikto pētījumu rezultātus, bet arī citu Eiropas valstu un pilsētu labāko pieredzi un praksi. Lai nodrošinātu ES līdzfinansētā LIFE+ projekta ilgtspēju un dalītos ar projekta ietvaros uzkrāto pieredzi, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments organizēs mācību semināru citu Latvijas pašvaldību atbildīgajiem speciālistiem. Semināra ietvaros speciālisti tiks iepazīstināti ar vadlīniju izstrādes gaitu un principiem, kā arī iegūs zināšanas par to pielietošanas praktiskajiem aspektiem un izmantošanu ikdienas darbā,” uzsver Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta p.i. Uldis Jansons.

Pieteikties dalībai mācību seminārā ieinteresētie Latvijas pašvaldību darbinieki var līdz šā gada 13.jūnijam Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā zvanot pa tālruni 67181851 vai elektroniski pa e-pastu mareks.krumins@riga.lv


Par projektu:
Projekta „RĪGA PRET PLŪDIEM” (pilnais nosaukums „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana”) realizāciju Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments uzsāka 2010.gada februārī, un tas noslēgsies 2012. gada 30. novembrī. Galvenais projekta mērķis ir savlaicīgi izpētīt hidroloģiskos procesu -  vējuzplūdu, pavasara palu, nokrišņu izraisīto teritoriju applūšanu, ietekmi uz gruntsūdens līmeni, kā arī krastu eroziju jeb noskalošanos, kas nākotnē saistībā ar klimata pārmaiņām varētu negatīvi ietekmēt Rīgas iedzīvotājus, ekonomiku, kā arī dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu, un izstrādāt risinājumus, kā šo ietekmi novērst vai mazināt. Kopējās projekta izmaksas ir 662 240 EUR, to vienādās daļās līdzfinansē Eiropas Savienības finanšu programma apkārtējai videi LIFE+ un Rīgas pašvaldība.

Vairāk informācijas par projektu – www.rigapretpludiem.lv

LIFE programma ir Eiropas Savienības finanšu instruments, kas paredzēts dabas un vides aizsardzības jomas projektu atbalstam. Galvenais LIFE programmas mērķis ir sniegt ieguldījumu Eiropas Savienības vides politikas un likumdošanas izstrādē, papildināšanā un īstenošana. LIFE programma ir uzsākta 1992. gadā, un līdz šim programmas ietvaros ir līdzfinansēti jau 3104 projekti visā Eiropas Savienībā, vides aizsardzībā ieguldot ap 2,2 miljardiem eiro. Pašreizējā programmas fāze, LIFE+, uzsākta 2007. gadā un tiks īstenota līdz 2013. gadam.


RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa
67012916, 29231856, marija.abeltina@riga.lv, www.rdpad.lv